Lovci nacistu online dating

Rated 4.80/5 based on 655 customer reviews

Kako dakle vidimo, tu ne ima govora o kakovoj posebnoj probavnoj cievi ili crievu 1 o krvnom cievlju ili žilama, već jedna šupljina prelazi u drugu^ za to i ne govorimo tu o želudcu, crievu, žilama itd.

već je sve to zastupano kod Aktinije jednom saveznom šupljinom.

Životinja ta zove se Actinia ih Vlasulja, a gradjena je ovako: Pomish si šupalj valjak ili vreću, koja je na dolnjem kraju pričvršćena na pećini, ili ka- kovoj drugoj podlozi, i U samo zabodena u piesku, od sgora pako nalazi se otvor, koji smiješ zvati i usta. To su oni konci, koji su dakle šuplji i koji obće sa nutarnjom šupljinom^ a zovu se pipala ili hvatala, jer njima životinja, pružajuć ih i savijajuć po volji, pipa i hvata.

Na površinama tih okomitih pločica nalaze se razplodne stanice.

Posegnemo H rukom, da dohvatimo taj stvor, da ga uz- mognemo iz bliza pregledati, tad će nas isti upravo osupnuti time, što ga je kao nestalo; končići barem izčeznuše, a pred nama se pojavi okrugljasta, nizko čunjkasta, sluznata masa.

Ako stanemo, prinukani našom vlastitom radoznalošću, ili upozoreni od drugoga, te končić pomnije promatrati, opazit ćemo, da se isti ne samo usljed pljuskanja mora o obalu, već i kod posve mirne vode polagano savijaju, ili pružaju i opet skup- ljaju; jednom riečju opažamo gibanje, a to nas već potiče na misao; nisu li to živi stvorovi; nisu li to kakove morske životinje?

Centralna šupljina, niže dolje od ždriela, jest želudac^ a toj se periferno razgranjuje u zvjezdoliko namještene klietke, koje stoje u direktnom savezu sa gornjim klietkama, u okolišu ždriela i sa šupljinom pipala, jer se svaka od tih gornjih klietaka produljuje u jedno pipalo: koliko dakle pipala, toliko i klietaka.

U središnjem dielu, u želudcu, bude hrana probavljena, a onda oplakuje tu nastali hranivi sok (ako ga hoćemo zvati i krv) sve druge šupljine, o kojima govorismo i koje dakle stoje sve sa srednjom šupljinom ili želudcem u savezu.

Leave a Reply